تورکمن صحرا مدیا
www.turkmensahramedia.net
بیرنجی صحیفه (صفحه اول)
info@turkmensahramedia.net
|
17715
تورکمنچه(ترکمنی)
فارسی(پارسچه)
 نظر سنجي   نتيجه سنجش 

"پ دی اف" فایل لرنینگ گؤرمگ پوروگرامنی آشاقی آیکنا کلیک ادمگ بیلن دانلود ادیپ بیلرسینگیز
(برنامه برای خواندن فایل های " پ دی اف " را می توانید از اینجا دریافت کنید)


هنگ لری اشیدمه گ اوچین آشاقداکی "آیکنی" کلیک ادینگ
(برنامه برای شنیدن آهنگ ها را می توانید از اینجا دریافت کنید )
ﮔﯚن - ﮔﯚیچلینکی ، غاوورغا - دیشلینکی

اوغلا باعشی
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 56)
Şiraly Nurmyrat


Ömür daragtynyň gymmat şahasy…
Arman-arman, giç bilinýä bahasy!
           

(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 70)
Kerim Gurbannepesow
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 230)


Ýazan Sasoltan


Dil bilimi dili jemgyỳetçilik hadysalarynyň aỳratyn bir gӧrnüşi hӧkmünde ylmy nukdaỳnazardan ählitaraplaỳyn ӧwrenỳär.
           

(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 49)

.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 136)


امید
.


ايل ‌شاهيری
قوربان‌گلدی آهون‌بَر


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 492)
Mollanepes(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 644)


.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 437)
(غارایئشلارئنگ سانی : 3)(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 1446)
(غارایئشلارئنگ سانی : 1)دعوت به همکاری
اخبار، نوشته، شعر و داستان، عکس و طرح های خود را به سایت تورکمن صحرا مدیا،بفرستید. با ما همکاری نمایید. آدرس ما:
turkmensahramedia@gmail.com

احمد مرادی
(تعداد بازديد : 89)

(تعداد بازديد : 1939)
(تعداد نظر : 7)

(تعداد بازديد : 345)
(تعداد نظر : 3)

(تعداد بازديد : 362)
(تعداد نظر : 1)
اثر: پر- اندرش سورد، برگردان:رضا جاسکی
(تعداد بازديد : 7)
احمد مرادی
(تعداد بازديد : 108)
(تعداد نظر : 4)

(تعداد بازديد : 440)
(تعداد نظر : 7)

(تعداد بازديد : 546)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 354)
(تعداد نظر : 1)
احمد مرادی
(تعداد بازديد : 84)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 82)

(تعداد بازديد : 255)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 675)
(تعداد نظر : 2)
آیلا جاذبی
(تعداد بازديد : 95)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 166)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 251)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 384)
(تعداد نظر : 2)
آلبر کامو
(تعداد بازديد : 108)


سایتئنگ آدئنی آیدئپ ، اونونگ یازغی لارئندان قوللانئپ بولار.
(استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است)